Zamestnanci POZOR! Je horúco a vy musíte trčať v práci? Pozrite, na čo všetko máte od zamestnávateľa ZÁKONNÝ nárok!

Uplynulé horúce dni poriadne potrápili nielen dôchodcov, ale i zamestnancov pracujúcich v neklimatizovaných priestoroch či na výrobných linkách závodov. Pamätajte však na to, že zamestnávateľ vám musí na základe platného zákonníka práce zabezpečiť dostatočný pitný režim i úpravu pracovného času.

 

Zákon totiž presne stanovuje všetky povinnosti zamestnávateľa počas času, kedy sa teplota na pracovisku zvýši nad prijateľnú hranicu.

Zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce
Zákon č. 355/2007 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 99/2016 Z.z., o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom, totiž ustanovujú:

 • triedy práce podľa celkového priemerného energetického výdaja pri práci zamestnanca
 • optimálne a prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy vnútorného pracovného prostredia,
 • únosnú záťaž teplom a chladom pri práci
 • ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži teplom a chladom pri práci
 • prípustné povrchové teploty pevných materiálov a teploty kvapalín, s ktorými prichádza do kontaktu pokožka zamestnanca
 • pitný režim zamestnanca
 • hodnotenie zdravotného rizika
 • prevádzkový poriadok

Teplé obdobie je obdobie s priemernou dennou vonkajšou teplotou vzduchu 13 °C a vyššou; ak priemerná denná teplota počas dvoch po sebe nasledujúcich dní klesne pod 13 °C, hodnotí sa prostredie podľa hodnôt pre chladné obdobie.

Mimoriadne teplý deň je deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla hodnotu vyššiu ako 30 °C.

Pitný režim

 • Pitný režim pri záťaži teplom je dopĺňanie dostatočného množstva tekutín a minerálnych látok stratených pri práci do organizmu.
 • Pitný režim pri záťaži chladom pomáha udržiavať teplotu vnútorného prostredia organizmu.
 • Zamestnávateľ zabezpečuje pri záťaži teplom zamestnancovi na svoje náklady pitnú vodu na mieste výkonu práce alebo na inom vhodnom mieste určenom vnútorným predpisom zamestnávateľa.
 • Zamestnávateľ pri záťaži teplom zamestnancovi, ktorý vykonáva dlhodobú prácu zaradenú v triede 1b až 4, poskytuje na svoje náklady aj minerálne nápoje, ktorými sa doplnia tekutiny a minerálne látky stratené potením a dýchaním:
  – ak sú splnené podmienky na úpravu času práce alebo ak sa predpokladá takáto úprava času práce, alebo pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní.

Trieda práce 1 a:

 • je bežnou administratívnou prácou, ide o prácu posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou, ako je písanie na počítači, triedenie drobných predmetov a pod. Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 23 až 27 °C, prípustná 20 až 28 °C.

Trieda práce 1 b

 • zahŕňa najmä riadenie osobného motorového vozidla, prácu postojačky občas spojenú s pomalou chôdzou po rovnej podlahe s prenášaním ľahkých bremien (predavači, montéri, opracovanie malých dielov a pod.). Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 22 až 25 °C, prípustná 19 až 27 °C.

Trieda práce 1 c

 • je práca posediačky so stálym zapojením oboch rúk, ramien a nôh (práce v potravinárskej výrobe, práca mechanikov, strojové opracovanie a montáž stredne ťažkých dielcov) ako aj práca postojačky s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh spojená s prenášaním bremien do 10 kg (práca predavačov pri veľkej frekvencii zákazníkov a pod.). Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 20 až 24 °C, prípustná 17 až 26 °C.

Trieda práce 2

 • je stála práca rukami a ramenami, práca ramenom a nohou, práca ramenami a trupom (práca s pneumatickým kladivom, montáž vozidiel, manipulácia so stredne ťažkými bremenami do 15 kg spojená s občasným prenášaním, práca v stavebníctve – omietanie a pod., záhradnícka práca, ručné upratovanie veľkých plôch, čistenie okien), chôdza rýchlosťou 3,5 až 5,5 km/h. Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 17 až 21 °C, prípustná 12 až 25 °C.

Trieda práce 3

 • zahŕňa intenzívnu prácu ramenami a trupom (manipulácia s ťažkými bremenami do 25 kg, práca s lopatou, práca s motorovou pílou, ručné kosenie, kopanie), tlačenie alebo ťahanie ručných vozíkov s ťažkým nákladom, kladenie betónových tvárnic, chôdza rýchlosťou 5,5 až 7,0 km/h. Optimálna ani prípustná teplota sa v tejto kategórii nestanovuje.

Trieda práce 4

 • je veľmi intenzívna činnosť v rýchlom až maximálnom tempe (práca so sekerou, intenzívna práca s lopatou alebo výkopové práce, ručné kovanie veľkých kusov, transport ťažkých bremien do 50 kg, chôdza po schodoch, na rampu alebo stúpanie po rebríku), rýchla chôdza viac ako 7,0 km/h, beh. Optimálna ani prípustná teplota sa v tejto kategórii nestanovuje.
 • Povinnosťou zamestnávateľa je zabezpečiť pre zamestnancov optimálne mikroklimatické podmienky.
 • Nariadenie vlády SR č. 544/2007 Z. z.,

Okrem pitného režimu má zamestnávateľ v čase horúčav zabezpečiť dostatočný prívod čerstvého vzduchu so zreteľom na používané pracovné postupy a fyzickú záťaž zamestnancov, napr. vetraním (ventilátormi, vzduchotechnikou či klimatizáciou) spôsobom, aby zamestnanci neboli vystavení prievanu spôsobujúcemu tepelnú nepohodu, ďalej by mal zamestnávateľ zabezpečiť tienenie na zabránenie prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky (žalúziami, roletami), úpravu pracovného času, napríklad posunutím začiatku na skoršie ranné hodiny, zaraďovanie prestávok na osvieženie a oddych (použitím sprchy na pracovisku, občasným pohybom v chladnejšej miestnosti), vhodné pracovné odevy (jednovrstvové, podľa možnosti svetlej farby a z prírodných materiálov), zníženie intenzity pracovných výkonov najmä pri fyzicky náročnej práci alebo pri prácach s vysokými požiadavkami na sústredenosť a duševné vypätie (vyhnúť sa práci cez obed), prípadne skrátenie pracovného času.

V prípade, že zamestnávateľ nespĺňa povinnosti pri pôsobení horúčav, môže mu príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uložiť pokutu až do výšky 50 000 eur.

Úprava pracovného režimu

Pokiaľ vysoké vonkajšie a rovnako tak i vnútorné teploty pracovísk vyvolávajú riziko ohrozenia zdravia zamestnancov, malo by dôjsť aj k ďalším opatreniam v podobe úpravy pracovného času. Napríklad pracovnými prestávkami navyše, skrátením pracovného času či zmenou miesta vykonávania práce (presun z vonkajších priestorov do klimatizovaného interiéru).

 

 

Prečítal si si článok až do konca? Zaujal ťa? Potom môžeš prácu redaktora odmeniť tým, že dáš článku na Facebooku lajk alebo ho budeš zdieľať ďakujeme.

Zdroj: www.uvzsr.sk

You Might Also Like